Rekreasyon ve Turizm

Sportif Etkinliklerin Destinasyon İmajına Etkisi

Sportif etkinliklerin etki alanı, içerisinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde oldukça genişlemiş; gerek aktif gerekse pasif olarak kitlelerin spora katılımı artmıştır. Bu durum çoğu zaman sporun bireylerin fiziksel, ruhsal ve mental sağlığına olumlu katkı sağlamasıyla açıklansa da, […]

rekreasyon ve turizm
Rekreasyon ve Turizm

Rekreasyon ve Turizm Arasındaki İlişki

Rekreasyon ve turizm birbiri ile iç içe geçmiş iki kavramdır. Rekreasyon, turizmi kapsayan bir kavram olmasına rağmen; her turizm etkinliği aynı zamanda rekreasyon etkinliği değildir. İş turizmini buna örnek olarak verebiliriz. Her ikisi de bünyesinde […]

ekoturizm
Rekreasyon ve Turizm

Ekoturizm Nedir?

Turizm sektörü, günümüzde küresel ekonominin en önemli dinamiklerinden biri haline gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere, yerel ekonomilere büyük katkılar sağlayan turizm hareketleri; bu özelliğinden dolayı ülkelerin dikkatini üzerine çekmektedir. Sektörün büyüklüğü arttıkça ekonomik […]

turizm işletmeleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizm İşletmeleri

Turistlerin ihtiyaç duyduğu, talep ettiği konaklama, ulaşım, eğlence, yiyecek-içecek, sportif etkinlikler gibi mal ve hizmetleri üreten ve/veya pazarlayan iktisadi ve ticari kuruluşlara turizm işletmeleri denir. Turizm işletmeleri, ”Turizm işletme belgesi” olan ve olmayan işletmeler olarak […]

turizm çeşitleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizm Çeşitleri Nelerdir?

Geniş bir yelpazede ele alınan ve çok yönlü bir yapısı olan turizmin, farklı türleri vardır. Turizm çeşitleri, araştırmacılar tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Çünkü doğası gereği birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılamamaktadır. Bu makalemizde katılan kişi sayısına […]

turistik ürün
Rekreasyon ve Turizm

Turistik Ürün Nelerden Oluşur?

Üretilen her ürün ve hizmetin, alıcı bulabilmesi için kendine has birtakım özellikler taşıması gerekir. Turistik ürün de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dolayısıyla turistik ürün diye nitelendirdiğimiz çeşitli mal ve hizmetlerin de birtakım spesifik özellikler taşıması gerekir. […]

turizmin etkileri
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Etkileri (Ekonomik-Sosyal-Fiziksel Çevre)

Günümüz dünyasının vazgeçilmez sektörlerinden biri konumuna gelen turizm, turistik faaliyetlere katılsak da katılmasak da yaşamımızın birçok noktasına olumlu ya da olumsuz etki etmektedir. Bu makalemizde turizmin etkilerini ekonomik, sosyal ve fiziksel çevre üzerindeki etkileri bazında […]

turizmin gelişmesini etkileyen faktörler
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Gelişmesini Etkileyen Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesini etkileyen faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme ve nüfus […]

turizmin özellikleri
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Özellikleri Nelerdir?

Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi; ”Kişilerin ikamet ettiği yer dışındaki bir yere bir yılı aşmamak üzere, boş zaman değerlendirme, iş veya diğer benzeri amaçlarla yaptıkları seyahat ve konaklama aktiviteleri” olarak tanımlamaktadır. Bir seyahatin turizm olarak değerlendirilebilmesi […]

turizmin tarihsel gelişimi
Rekreasyon ve Turizm

Turizmin Tarihsel Gelişimi

Günümüzün küreselleşen dünyasında turizm hareketleri çok büyük boyutlara ulaşmış, ülke ekonomilerini besleyen ana sektörlerden biri haline gelmiştir. Bu makalemizde günümüze kadar turizmin hangi evrelerden geçtiğini inceleyeceğiz ve turizmin tarihsel gelişimi konusunda kısaca bilgi vereceğiz. Turizmin […]

turizm nedir
Rekreasyon ve Turizm

Turizm Nedir? Turist Kime Denir?

Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere seyahat etme gereksinimi duymuşlardır. Bu seyahatler çeşitli sebeplerle bazı dönemlerinde yoğun görülürken, bazı dönemlerinde ise en alt seviyede tezahür etmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrası ulaşım […]