Ekosentik ve Antroposentrik Yaklaşım
Çevre

Ekosentrik ve Antroposentrik Yaklaşım

Özellikle içerisinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde dünyadaki kaynakların hızla tükenmeye başlamış olması, insanların çevreye daha duyarlı olması konusunda itici bir güç oluşturuyor. Bu kapsamda gerek kamu spotu, gerek gönüllü kuruluşların çevresel duyarlılık etkinlikleri gibi uygulamalarla bu konuya dikkat […]

Ekosistemde Bozulma
Çevre

Ekosistemde Bozulmanın Etkileri

Canlı ve cansız varlıkların uyum içinde, karşılıklı etkileşiminden doğan sisteme ekosistem denir. Ekosistemlerin işleyişinde bir düzen hakimdir. Zaman zaman bu düzende sapmalara yol açan hareketlilikler gözlenir. Ekosistemler ”doğanın özdenetimi ilkesi” gereği bu hareketliliklere tepki verme […]

Ekosistem
Çevre

Ekosistem

Belirli bir bölgede bulunan canlı ve cansız varlıkların karşılıklı etkileşimleri sonucu oluşan sisteme ekosistem denir. Canlı unsurlar üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olarak üç gruba ayrılır. Cansız unsurlar ise organik maddeler, inorganik maddeler ve fiziksel ve kimyasal […]

Turizm Çeşitleri
Turizm

Turizm Çeşitleri

Yapılış şekilleri ve amaçlarına göre sınıflandırılmış birçok turizm çeşidi vardır. 1- Deniz turizmi Yaz aylarında gerçekleştirilen; deniz, kumsal, güneş üçlüsünden yararlanmayı hedefleyen turizm türüdür. 2- Kongre turizmi Genellikle bilimsel nitelikli çalışmalar için gerçekleştirilen seyahatleri içeren […]

Turizmin Etkileri
Turizm

Turizmin Etkileri

Turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel olmak üzere birçok etkisi bulunmaktadır. EKONOMİK ETKİLER 1- Ödemeler Dengesi Eğer bir ülkede turizmden elde edilen döviz geliri, turizm amacıyla çıkan döviz gelirinden fazlaysa ödemeler dengesine olumlu etki sağlamaktadır. Bu […]

Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler
Turizm

Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler

Turizm, çeşitli faktörlerin etkisi ile tarihsel süreç içerisinde ivme kazanarak bugünkü durumuna gelmiştir. Turizmin gelişmesine etki eden bu faktörler; boş zamanın artışı, ücretli tatil hakkının yaygınlaşması, ulaşım alanındaki gelişmeler, gelir düzeyinin artması, teknolojik gelişmeler, kentleşme […]

Türkiyede Müzecilik
Kültür-Sanat

Türkiye’de Müzecilik

Müzeler, kültürün  taşıyıcısı olan tarihsel değere haiz zenginliklerdir. Geçmiş medeniyetlere ait izlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayarak hem tarihsel süreç içerisindeki gelişim ve değişimler hakkında bireyleri bilinçlendirirken, hem de eski dönemlere ait kültürel değerlerin günümüze kadar […]

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz
Beden Eğitimi ve Spor

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz

Günümüzde gereksinimlerimizin büyük bir çoğunluğunu makineler yardımı ile karşılıyoruz. Yaşamımızda makinelerin hızla artması beden gücüne olan ihtiyacın da hızla azalmasına neden olmaktadır. Modern teknolojinin cazibesine kapılan insanoğlu, fiziksel aktivitelerden uzak kalarak birçok sağlık problemine zemin […]

Hareketsizliğin Zararları
Beden Eğitimi ve Spor

Hareketsizliğin Zararları

İnsan, fıtratı gereği sürekli hareket etme ihtiyacındadır. Hareketsizlik ya da az hareketlilik organizmada çeşitli bozukluklara ve hastalıklara yol açar. 18. – 19. yüzyıllara kadar insanlar her türlü ihtiyacını beden gücü ile hallediyor ve dolayısıyla hareketli […]

Wellness
Beden Eğitimi ve Spor

Wellness Nedir?

Wellness’ın kelime anlamı ”esenlik”tir. Yani wellness kısaca; her yönden sağlıklı olma durumu olarak ifade edilebilir. Bu kavramın temelinde sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek amacı yatar. Wellness kavramı ilk olarak 1961 yılında Dr. Halbert Dunn tarafından kullanılmıştır. […]